fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zing als vanZelf
Zing als vanZelf is een handelsnaam van Atelier Zang & Zin V.O.F.
KvK-nummer: 69136440
E-mail: info@zingalsvanzelf.nl

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Zing als vanZelf.
Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
Dienst: de diensten die door Zing als vanZelf geleverd worden.
Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
Klant: Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaart en de wederpartij is van Zing als vanZelf.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zing als vanZelf en Klant
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
Zing als vanZelf: Is een handelsnaam van Atelier Zang & Zin en ingeschreven bij de KvK onder nummer 59592176, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Website: https://zingalsvanzelf.nl

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Zing als vanZelf en Opdrachtgever.
Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling.

 1. Aanbod en Aanvaarding
  1.1. Zing als vanZelf doet een aanbod via de Website.
  1.2. Zing als vanZelf mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende aanbod.
  1.3. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
  1.4. Klant kan het aanbod aanvaarden door deze op de Website, te bestellen en te betalen.
  1.5. In uitzondering op het overige in dit artikel gestelde, komt de overeenkomst tussen partijen slechts tot stand nadat Zing als vanZelf, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heb ik het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 2. Ontbinding
  2.1. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een Dienst gaat Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Klant ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van diens recht op ontbinding.
  2.2. Enkel in het geval een Dienst niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heeft Klant gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan Zing als vanZelf worden medegedeeld.
  2.3. Wanneer een Dienst en een product als een geheel worden geleverd, gaat het recht op ontbinding in vanaf de dag na de dag dat Klant het product heeft ontvangen op het door hem of haar opgegeven adres.
  2.4. Ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
  2.5. Wanneer de dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal Zing als vanZelf binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Zing als vanZelf tot aan het moment van ontbinding is nagekomen.
  2.6. Wanneer Klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  2.7. Drukwerk wat aan klant geleverd wordt door Zing als vanZelf kan niet worden geretourneerd tenzij 1 van de volgende aanwijsbare fouten zitten in het drukwerk: er missen bladzijdes of de afdruk is mislukt.

 3. Zing als vanZelf account
  3.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient Klant bij Zing als vanZelf een account aan te maken.
  3.2. Klant zal er te allen tijde voor zorgen dat de informatie in het account actueel en up-to-date is en er een veilig en uniek wachtwoord wordt gebruikt.
  3.3. Toegang tot het account is persoonlijk. Toegang tot het account van Klant, accountgegevens of inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.
  3.4. Bij een vermoeden van het delen van accountgegevens of toegang tot het account met derden, wordt de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Zing als vanZelf aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
  3.5. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van het account dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Zing als vanZelf of derden.
  3.6. Als Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Zing als vanZelf, dan is Zing als vanZelf gerechtigd de toegang tot het account en online trainingen te ontzeggen, zonder dat Zing als vanZelf enige schadevergoeding verschuldigd is.

 4. Online trainingen
  4.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.
  4.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Zing als vanZelf aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
  4.3. Online trainingen zijn ontworpen naar aanleiding van de kennis en ervaring van Zing als vanZelf. Met de online trainingen wil Zing als vanZelf Klant informeren, tips en trucs geven op het onderwerp van de online training
  4.4. De online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de Website.
  4.5. Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.
  4.6. Na het einde van een online training, blijft de inhoud beschikbaar voor de afgesproken termijn. Bij afspraak van ‘levenslange’ beschikbaarheid, is dit zolang Zing als vanZelf en de online training blijven bestaan. Indien Zing als vanZelf ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal Zing als vanZelf dit tenminste drie maanden van te voren melden.
  4.7. Zing als vanZelf biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Klant, noch biedt Zing als vanZelf enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die Klant investeert.
  4.8. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Zing als vanZelf of derden.

 5. Live events
  5.1 Tijdens live events worden foto’s en video- en geluidsopnames gemaakt. Zing als vanZelf heeft de rechten op alle beeld- en geluidsmateriaal en mag dit inzetten voor bedrijfsdoeleinden.
  5.2 Klant kan voor aanvang van het event aangeven als hij/zij niet zichtbaar wil zijn op het beeldmateriaal. Zing als vanZelf zal hier rekening mee houden.
  5.3 Retourneren van tickets voor live events of workshops is niet mogelijk. 

 6. Intellectuele Eigendom
  6.1. Zing als vanZelf is rechthebbende van alle door Zing als vanZelf vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Zing als vanZelf aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website te zien zijn. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zing als vanZelf.
  6.2. Voor zover Zing als vanZelf niet de rechthebbende is van de werken, heeft Zing als vanZelf hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
  6.3. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.
  6.4. Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie niet overdragen. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen.
  6.5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 7. Vergoeding en Betaling
  7.1. Wanneer tussen Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Zing als vanZelf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Zing als vanZelf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
  7.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Zing als vanZelf gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.
  7.3. Als aannemelijk is dat Zing als vanZelf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag Zing als vanZelf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
  7.4. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
  7.5. Alle Diensten of producten waarvoor Opdrachtgever via de Website inschrijft of aanschaft, dienen direct en via de Website te worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen.
  7.6 Bij betalingen in termijnen dienen alle termijnen te worden voldaan. Als klant hieraan niet voldoet kan Zing als vanZelf na betalingsherinnering en aanmaning een incassobureau inschakelen of juridische stappen ondernemen om de betaling gedaan te krijgen
  7.7. Voor Diensten of producten die niet via de Website zijn gekocht, zal Zing als vanZelf voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
  7.8. De betalingstermijn van het genoemde in 6.6. bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

 8. Aansprakelijkheid
  8.1. Zing als vanZelf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitwerking van de diensten en producten die de klant van Zing als vanZelf afneemt. Klant is volledig zelfverantwoordelijk. Voor lichamelijke of psychische klachten raadt Zing als vanZelf aan om contact op te nemen met de huisarts. Diensten of producten van Zing als vanZelf dienen nooit als vervanging van medische adviezen.
  8.2. Indien Zing als vanZelf aansprakeklijk is vanwege een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming dan is de vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Zing als vanZelf voor de Dienst of het product heeft ontvangen.
  8.3. Zing als vanZelf is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
  8.4. Zing als vanZelf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Zing als vanZelf is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
  8.5. Zing als vanZelf is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
  8.6. Zing als vanZelf is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Klant die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Zing als vanZelf of het al dan niet toepassen van de door Zing als vanZelf beschikbaar gestelde informatie.
  8.7. Zing als vanZelf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst, als gevolg van overmacht aan de zijde van Zing als vanZelf. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, epidemieën en pandemieën, stagnatie in de levering door leveranciers, beperkende maatregelen en aanwijzingen van de overheid, ziekte en andere omstandigheden die buiten de macht van Zing als vanZelf liggen. In het geval van overmacht is Zing als vanZelf gerechtigd de overeenkomst met maximaal een termijn van drie maanden op te schorten of te ontbinden. Na deze termijn is ook voor Klant toegestaan de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen door Zing als vanZelf niet gerestitueerd hoeven te worden en er geen ongedaanmakingsverbintenis of verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.
  8.8. Zing als vanZelf heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.
  8.9. Zing als vanZelf kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Klant heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de Website of online Diensten, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. In het geval er sprake is van downtime van online Diensten, zal Zing als vanZelf alles in het werk stellen, maar niet garanderen, dat online Diensten binnen 48 uur weer bereikbaar zijn.
  8.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zing als vanZelf of de door haar ingehuurde derden.

 9. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
  9.1. Zing als vanZelf behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  9.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.
  9.3. Als de Consument een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 10. Klachten en Geschillen
  10.1. Klachten over geleverde Diensten of producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
  10.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  10.3. Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Zing als vanZelf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken.
  10.4. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Zing als vanZelf hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
  10.5. Consument heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 11. Overige
  11.1. Zing als vanZelf gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de Website.
  11.2. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  11.3. Geschillen met Ondernemers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle.
  11.4. Geschillen met particulieren worden voorgelegd aan de
  bevoegde rechter van het arrondissement waar de particulier woonplaats heeft.